Inhoud

Deel 1: Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor online bruidsaccessoires

·       Artikel 1: Algemene bepalingen en verkoopsvoorwaarden
·       Artikel 2: Prijs
·       Artikel 3: Aanbod
·       Artikel 4: Online een bestelling plaatsen
·       Artikel 5: Betaling
·       Artikel 6: Verwerking van de bestelling
·       Artikel 7: Levering
·       Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
·       Artikel 9: Herroepingsrecht en retourneren

Deel 2: Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor bruidsjurken en maatwerk

·       Artikel 1: Definities
·       Artikel 2: Toepasselijkheid
·       Artikel 3: Offertes
·       Artikel 4: Vooruitbetaling
·       Artikel 5: Ruiling
·       Artikel 6: annulering
·       Artikel 7: eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

Deel 3: Algemeen

·       Artikel 1: ontbinding, omzetting en overmacht
·       Artikel 2: leveringstermijn
·       Artikel 3 : garanties
·       Artikel 4: betaling
·       Artikel 5: wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
·       Artikel 6:  gevolgen van ontbinding
·       Artikel 7: klachten
·       Artikel 8: Klantendienst
·       Artikel 9: Overmacht
·       Artikel 10: Privacy
·       Artikel 11: Gebruik van cookies
·       Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
·       Artikel 13: Bewijs
·       Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Deel 1: Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor online bruidsaccessoires

Artikel 1: Algemene bepalingen en verkoopsvoorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties die geplaatst worden door een bezoeker van de e-commerce website www.thedress.be (“Klant”) met betrekking tot de op de website www.thedress.be aangeboden producten (“Product(en)”). De website www.thedress.be is eigendom van en wordt beheerd door een professionele activiteit met maatschappelijke zetel te Frilinglei 127, 2930 Brasschaat, België, BTW BE 879068240 (“Verkoper”), die optreedt als verkoper van de producten.

Bij het plaatsen van een bestelling via www.thedress.be aanvaardt de Klant automatisch deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De verkoper behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben slechts betrekking op bestellingen geplaatst na datum van wijziging van deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW.

Hoewel de webshop www.thedress.be met de grootste zorgvuldigheid werd opgezet, kunnen de prijzen fouten bevatten. Alle prijzen die foutief getoond worden, zullen zo snel mogelijk gewijzigd worden en zijn niet bindend voor The Dress.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart getoond bij het plaatsen van de bestelling. De levering wordt behandeld inArtikel 7.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Dress niet. The Dress is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie aangaat slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Dress is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De presentatie van de kleuren van de producten kan variëren volgens de instellingen van de PC/tablet/smart phone van de bezoeker evenals door de grafische kaart van de website. De gepresenteerde kleuren kunnen hierdoor verschillen van de echte kleuren van de producten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Dress. The Dress kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online een bestelling plaatsen

Om een bestelling te kunnen plaatsen op www.thedress.be moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

-        De klant informeert ons over naam, adres, e-mailadres, betaalinformatie en andere nodige informatie;
-        De klant is minstens 18 jaar oud;
-        In geval van betaling via een betaalkaart, moet de Klant de rechtmatige eigenaar zijn van de betaalkaart of een geautoriseerde houder van de betaalkaart, om producten aan te kopen.

Wanneer de Klant een persoonlijke account creëert, moet zij ook een persoonlijke user name (e-mailadres) en paswoord creëren. Dit paswoord moet te allen tijde beschermd worden mag niet doorgegeven worden. De klant zal verantwoordelijk gesteld worden voor alle aankopen die via haar e-mailadres en paswoord worden gedaan.

Het bestelproces op www.thedress.be gaat als volgt:

1.      De Klant kiest de gewenste producten;
2.      De Klant geeft de betaalinformatie in en kiest een leveringsadres;
3.      Goedkeuring van de betaling:
4.      The Dress stuurt een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling verwerkt is;
5.      The Dress ontvangt de betaling;
6.      The Dress verzendt de producten;
7.      De Klant ontvangt de producten.

 

Artikel 5: Betaling

Voor de verwerking van online betalingen werkt The Dress samen met Mollie, een bekende aanbieder die bekend staat om haar betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. The Dress heeft geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van de Klant. De betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. De betaalkaartgegevens moeten verstrekt worden wanneer een bestelling geplaatst wordt. De levering van de bestelde producten gebeurt pas als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6: Verwerking van de bestelling

Geplaatste bestellingen op www.thedress.be zijn niet bindend voor de verkoper. Ze worden pas bindend van zodra de verkoper de bestelling aanvaard heeft. De verkper heeft het recht om de bestelling om eender welke reden te weigeren.

Na ontvangst van de bestelling, stuurt de verkoper een e-mail ter bevestiging van de ontvangst met het ordernummer en de details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat de bestelling geaccepteerd werd. De aanvaarding van de bestelling en de voltrekking van de verkoopovereenkomst zal plaatsvinden als en wanneer de bestelde producten verzonden worden. Na verzending van de producten, behoudt de verkoper ons het recht om de bestelling te annuleren zolang de producten nog niet ontvangen werden.

De verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren:

- Als er een technische fout of een fout met betrekking tot de prijs zich voordeed op www.thedress.be op het moment van de bestelling;
- Als het bestelde product niet beschikbaar is (verwittiging via e-mail);
- Als de opgegeven betalingsinformatie incorrect of onverifieerbaar is;
- Als het beveiligingssysteem indiceert dat de bestelling abnormaal of mogelijks frauduleus is;
- Als er reden is te geloven dat de koper jonger is dan 18 jaar.
In geval van weigering of annulering van een bestelling omwille van eender welke van bovenstaande redenen, wordt de betaling voor de producten en de levering teruggestort.

 

Artikel 7: Levering

Van zodra dat we de betaling voor de bestelling ontvangen hebben en de bestelling geaccepteerd wordt, gaan we over tot de verzending van de producten. Er wordt getracht de verzending binnen maximaal 2 weken na ontvangst van de bestelling plaats te laten vinden. De omstandigheden kunnen hier echter anders over beslissen zodat we verhinderd worden om de producten op tijd te verzenden. Elke leveringstermijn die door ons gespecifieerd wordt, moet daarom beschouwd worden als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om de producten op de geschatte levertijd bij de klant te krijgen.

De levering gebeurt door Bpost. Indien 10 werkdagen na afgifte van het pakje op het postkantoor, het pakje nog niet door de klant ontvangen werd, ging er vermoedelijk iets mis. Contacteer de klantendienst via info@thedress.be, voor verdere assistentie.

De toepasselijke verzendingskosten zullen getoond worden in het winkelmandje.

Binnen 14 dagen na levering, moet de klant nakijken of hij de producten in goede conditie ontvangen heeft, en of de bestelling compleet is. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld aan ons gemeld worden.

In het geval dat de klant de levering of de ontvangst van de producten onnodig lang uitstelt nadat we hem hebben geïnformeerd dat we de producten hebben proberen te leveren, of wanneer de klant een incorrect leveringsadres doorgaf, waardoor de producten teruggezonden worden naar ons, zullen we aannemen dat de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, en zullen we de prijs voor de producten (volgens onze return policy) terugstorten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The Dress.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van The Dress te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht en retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen bij The Dress.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op info@thedress.be binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, terugzenden naar Kapelsesteenweg 407, 2180 Ekeren,  België. De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant heeft eveneens het recht om de op de website www.thedress.be gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. Zij dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. 

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel producten die ongebruikt, onbeschadigd en ongewassen zijn, en zich in de originele verpakking bevinden met het originele label nog aangehecht, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Omwille van hygiënische redenen wordt lingerie niet teruggenomen. Producten met vlekken op zullen niet aanvaard worden. Ook producten in solden kunnen niet teruggestuurd worden.

Indien de Klant de verkoopovereenkomst herroept, zal de verkoper alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat alle producten in de originele staat terug ontvangen werden. Alle gerelateerde kosten, zijn voor rekening van de klant.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

Deel 2: Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor bruidsjurken en maatwerk


Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ondernemer: The Dress
b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant bruidsmode- en/of maatwerkartikelen afneemt van of laat vermaken bij de ondernemer

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken van bruidsmode- en/of maatwerkartikelen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

 

Artikel 3: Offertes

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf datum van ontvangst.

 

Artikel 4: Vooruitbetaling

De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 70% van het aankoopbedrag. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

Artikel 5: ruiling

Wanneer u een aankoop doet in een winkel, verbindt u zich definitief en kunt u niet op uw beslissing terugkomen. (http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen/#.WZwCr4VOKhc). De bruidsjurken worden niet online verkocht, daar zij steeds op maat worden gemaakt.

Er kan dus geen ruiling plaatsvinden van bruidsmode- en/of maatwerkartikelen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

 

Artikel 6: annulering

1. Annulering van huwelijk om wat voor reden dan ook, komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voorvloeiende uit de koopovereenkomst jegens de ondernemer.  The Dress mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd, is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. The Dress geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

2. De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak) kosten in verband met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen (bv als gevolg van zwangerschap van de consument) komen geheel voor rekening van de consument in het geval de bruidsjapon reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde bruidsmode- en/of maatwerkartikelen voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van het gekochte als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

Deel 3: Algemeen
 

Artikel 1: ontbinding, omzetting en overmacht

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

Artikel 2: leveringstermijn

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van de gekochte bruidsmode en/of maatwerkartikelen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de bruidsmode- en/of maatwerkartikelen over op de consument.

2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade, kan worden toegerekend.

4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

 

Artikel 3 : garanties

1. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde bruidsmode- en/of maatwerkartikelen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het geleverde die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de modeartikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

 

Artikel 4: betaling

Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering met bancontact aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 5: wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 35, zijn voor rekening van de consument.

 

Artikel 6:  gevolgen van ontbinding

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd om de verschuldigde som volledig in te houden in het geval de consument de gekochte bruidsmode- en/of maatwerkartikelen heeft gedragen.

 

Artikel 7: klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering of uitvoering, bij de ondernemer te worden ingediend.

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

3. De consument moet op verzoek van de ondernemeraantonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt daarom aangeraden het aankoopbewijs c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van de bruidsmode en/of maatwerkartikelen, te bewaren.

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van The Dress is bereikbaar via e-mail op info@thedress.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. We beantwoorden binnen de 48 uur.

 

Artikel 9: Overmacht

The Dress zal alle noodzakelijke acties ondernemen om haar verplichtingen na te komen. The Dress kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen in het geval van overmacht. In het geval van een vertraging, zal de betreffende verplichting zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

 

Artikel 10: Privacy

Met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, respecteert The Dress  de Belgische wet van 8 december 1992.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens (naam, emailadres, telefoonnumer) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en versturen van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven waarvoor de Klant zich inschreef, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Omwille van fiscale redenen, bewaren wij persoonsgegevens wij tot  7 jaar na het plaatsen van de order' 

Ontvangers van de gegevens zijn  Google  Analytics en Mijnwebwinkel, Deze laatste slaat op hun servers de  gegevens op die de Klant invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht.  Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding .

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan The Dress gratis de schriftelijke mededeling bekomen van haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot The Dress op info@thedress.be.

The Dress behandelt alle gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, The Dress heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

The Dress houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kunt zij The Dress contacteren via info@thedress.be.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De klant  kan haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan via de instellingen van de browser (via de help-functie). Bepaalde grafische elementen kunnen daardoor eventueel niet correct verschijnen, of bepaalde applicaties zullen niet gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door The Dress  om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van The Dress zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

 

 

© 2017 - 2024 The Dress | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel